DEN MINDRE BY SKAL LEVE

KRISTENDEMOKRATERNES FEM-PUNKTSPLAN, SOM MÅLRETTET VIL LØFTE UDVIKLINGEN I DE MINDRE BYER OG SAMFUND

1. KOMMUNER SKAL HAVE ØKONOMISK KOMPENSATION VED AT HAVE MINDRE SKOLER

Siden strukturreformen i 2007 har kommuner lukket 260 folkeskoler. Der er dog stadig mange lokale skoler rundt om i landet. For KD er nærhed central, og vi mener, det er en vigtig forudsætning for en mindre by forsat at have en lokal skole.

Vi foreslå derfor, at kommuner med skoler i mindre byer sikres tilskud til opretholdelse og udvikling af mindre skoler. Samtidig ønsker vi at være garant for, at koblingsprocenten til friskoler skal være mindst de nuværende 76%.

For KD er nærhed central, og vi mener, det er en vigtig forudsætning for en mindre by forsat at have en lokal skole.

2. KOMMUNER SKAL FORPLIGTES TIL AT HAVE EN DISTRIKTSPOLITIK ELLER EN LANDDISTRIKTSPOLITIK

Siden strukturreformen i 2007, hvor flere kommuner blev lagt sammen, er det afgørende, at kommuner forpligtes til at udvikle de byer og lokalsamfund, som er kommet længere væk fra beslutningsprocesserne. Vi ønsker, at kommuner forpligtes til at skabe rammer og udvikling for de mindre byer.

Blandt andet vil vi se på lokalrådenes muligheder for større indflydelse og økonomisk råderum for lokal udvikling.

3. SIKRE BOLIG- OG ERHVERVSFINANSIERING I MINDRE BYER

Det skal være muligt at låne i hele landet, og der skal ikke være forskel på, hvilket postnummer man bor i.

Ideelt set skal boligfinansiering i Danmark ske på markedsvilkår, men det er et faktum, at der er en geografisk betinget forskel på, hvilke finansieringsmuligheder og -vilkår, som danskerne har. Problemet udgør en samfundsmæssig udfordring, da det resulterer i lange liggetider og et fastfrosset boligmarked, der er en stor hæmsko for bosætningen i landdistrikterne.

Mindre byer oplever typisk låneudfordringer i forhold til boliger, dagligvarebutikker, private grundskoler, håndværkere samt en række små og mellemstore virksomheder.

KD vil i det kommende Folketing sikre, at denne skævhed i forhold til lånemuligheder reduceres med enten statsliggaranti eller øgede krav til realkreditsinstitutter.

KD mener, at de mindre byer skal tilføres flere midler til fornyelse og nedrivning, så byerne ville blive mere tiltalende.

Det vil give mulighed for at gøre en målrettet indsats for områdets fornyelse og forbedre de fysiske rammer.

4. GENINDFØRE GRUNDBELØBET TIL SMÅ DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER

I 2019 forsvandt grundbeløbet til små decentrale kraftvarmeværker efter i en årrække at have modtaget mere end 2 mia. årligt. De ramte kraftvarmecentre ligger i høj grad i landdistrikterne, og det betyder, at regningen ender hos forbrugerne. Her stiger varmeregningen flere steder meget.

Derfor mener KD, at grundbeløbet til fjernvarmeværker skal genindføres i landdistrikterne for at sikre lige forsyningsmuligheder for hele landet. I den sammenhæng er det også vigtigt, at muligheden for kommunegarantier sikres.

5. MIDLER TIL FORNYELSE OG NEDRIVNING AF NEDRIVNINGSPARATE ELLER TOMME BYGNINGER

I dele af landet står der i dag store mængder funktionstomme og nedrivningsparate bygninger, som forringer helhedsindtrykket af byer og påvirker de omkringliggende boliger og det omkringliggende landskab.

KD mener, at de mindre byer skal tilføres flere midler til fornyelse og nedrivning, så byerne ville blive mere tiltalende, ligesom det ville give mulighed for at gøre en målrettet indsat for områdets fornyelse og forbedre de fysiske rammer.

Vi ønsker samtidig at se på en ændring af planloven, så der skabes større fleksibilitet for udstykning af grund i lokalsamfund og mindre byer. Vi skal have fokus på landfornyelse – som man i mange år har haft på byfornyelse i større byer.