EUROPA

FÆLLES LØSNING AF FÆLLES PROBLEMER

EU blev skabt for at sikre fred i Europa og for at finde fælles løsninger på fælles problemer.

Unionen skal fortsat være et samarbejde mellem selvstændige nationer, og der skal være plads til forskellighed. Integrationen i EU må ikke ske hurtigere, end befolkningerne kan acceptere det.

EU må gøre mere for at nedbryde kløften mellem de rige og de fattige lande i verden.

EU må gøre mere for at nedbryde kløften mellem de rige og de fattige lande i verden.

EU-FORBEHOLD

Danmark skal støtte et fortsat bredere samarbejde og fællesskab mellem alle europæiske lande. KD lægger vægt på, at fællesskabet er til for medlemmernes skyld og ikke omvendt.

Det europæiske fællesskab skal være til for de europæiske borgeres skyld. EU er det væsentligste europæiske fællesskab og skal fremme samarbejdet mellem alle lande i Europa – for at bevare et fredligt og sikkert Europa, bekæmpe den globale ulighed og sikre et bæredygtigt miljø.

Danmark er med i ERM II-samarbejdet – men vores valuta er ikke med i Euroen. Der er forhold, som skal analyseres nærmere, inden Euroforbeholdet eventuelt ophæves. KD mener derfor ikke, at der skal være en hurtig afskaffelse af forbeholdet.

Danmark skal presse på for at politiske uoverensstemmelser først og fremmest løses gennem forhandlinger fremfor magtanvendelse

FN

Danmark skal presse på for at medlemslandene holder, hvad de lovede, da de sluttede sig til FN-pagten. Det drejer sig især om pligten til først og fremmest at forsøge at løse politiske uoverensstemmelser gennem forhandlinger og ikke ved magtanvendelse.

FN skal fungere som international myndighed i spørgsmål og menneskerettigheder. Ved lande, hvor bestemte grupper fratages deres rettigheder, skal FN vise, at verdenssamfundet fordømmer disse landes adfærd.

Danmark skal bidrage til at styrke FNs og tilsvarende internationale organisationers muligheder for at forebygge konflikter mellem staterne. Mindretal skal beskyttes, og der skal være nogle normer for samarbejdet mellem stater.

Ansvaret for de enkelte landes sikkerhed skal på længere sigt være et anliggende for FN med mulighed for at sætte ind med FN-styrker.

Der skal laves et forhandlingskorps, der kan sættes ind, der hvor der er konflikter. De skal sættes ind tidligt nok til at undgå krig. Hvis konflikten alligevel bryder ud, skal FN-tropper skabe sikkerhed, indtil der er en fredelig løsning.