FAMILIE & BØRN

BØRN I FAMILIEN

Alle forældre har ret til at tage ansvar for de børn, de sætter i verden. Derfor skal de også have reel mulighed for at vælge at passe deres børn selv.

Børn under to-tre år har behov for at være mest muligt sammen med forældrene. Derfor skal barselsorloven forlænges til 18 måneder, som forældrene skal kunne dele efter eget valg.

Tilbud om børnepasning skal indrettes efter familiernes behov – ikke modsat.

Hvis forældrene ønsker selv at passe deres barn/børn, skal 85% af det offentliges udgifter til en pasningsplads gives til forældrene. Forældre, som vælger selv at passe deres barn hjemme, skal tilbydes mulighed for at tilkøbe timer i kommunal/privat pasning. De 15%, som ikke udbetales til forældrene, beholder kommunen til dækning af administrationsomkostninger, udsending af sundhedsplejerske samt til støtte til eventuelle tilkøbstimer til normale takster.

Når et barn passes hjemme og af den grund ikke kommer i dagpleje, vuggestue, legestue eller børnehave, skal kommunen påse, at barnets udvikling svarer til alderen. Det bør ske ved, at en sundhedsplejerske eller børnehavepædagog besøger barnet op til det er tre år i dets hjemlige omgivelser og i naturligt samvær taler med og lytter til barnet. Dette sker i løbende aftale med den enkelte familie.

 • Hvis ikke barnet trives og udvikler sig, som det skal, skal forældrene kunne pålægges fx. rådgivning eller legestue til at hjælpe med fx dansk sprog. Hvis forældrene ikke kan løfte ansvaret for barnets trivsel og udvikling, skal tilskuddet til hjemmepasning trækkes.

Hvis forældrene vælger dagpleje frem for vuggestue, skal barnet kunne være i dagplejen indtil skolestart (nulte klasse), hvis forældrene ønsker dette.

Tilbud om børnepasning skal indrettes efter familiernes behov – ikke modsat. Derfor skal det være muligt at få halvdagspladser i alle daginstitutioner.

Børn skal ikke sendes syge i skole eller daginstitution. Derfor skal børn have ret til 30 årlige sygedage, hvor en forældre eller anden nær voksen kan blive hjemme og passe barnet. Ordningen finansieres gennem en fælles fond på arbejdsmarkedet med inspiration fra barselsfonden [note 1]. Det skal være muligt for forældrene og de primære omsorgspersoner at afholde halve sygedage, så fx en far bliver hjemme en halv dag og passer barnet. 

 • Inspirationen fra Sverige er, at ud af de 60 dage, som forældre har ret til, er det i gennemsnit 12 dage, som bliver brugt. Ret til flere sygedage sikrer, at børn er raske, inden de kommer tilbage i skole og institution. Dermed begrænses smitten.

UNGE FORÆLDRE

KD vil give bedre muligheder for, at unge kan stifte familie tidligere, hvor det biologisk er lettere at blive forældre. Der er færre fødselskomplikationer, og færre par behøver krævende fertilitetsbehandlinger [note 2].

Hvis den ene af forældrene er under 30 år, skal de have dobbelt børnefamilieydelse (børnecheck) til deres børn. 

Studier skal gøres fleksible for dem, der stifter familie, mens de studerer. Og der skal bygges kollegier til unge familier.

ADOPTION

Godkendelse til adoption må ikke påvirkes af etnisk herkomst og/eller tro.

Barnløse par, der ønsker at adoptere, skal have et adoptionstilskud, der økonomisk er ligestillet med fertilitetsbehandling af barnløse par. Der er en skævhed i, at samfundet uden tøven betaler stadigt stigende udgifter til gratis fertilitetsbehandling, mens tilskuddet til adoption kun dækker en brøkdel af adoptivforældrenes udgifter til at få barnet. Samtidig skal adoptivfamilier med små børn samt adopterede unge og voksne have forbedret deres vilkår gennem PAS (Post Adoption Services).

Adopterede børn skal – når de bliver myndige – have mulighed for at få adgang til information om deres biologiske forældre, så vidt den information er tilgængelig.

Børn skal ikke bortadopteres med tvang. Ved eventuel tvangsfjernelse skal barnet bevare størst mulig kontakt med sine biologiske forældre. Forældres religiøse overbevisning skal tages i betragtning, når der vælges plejeforældre, sådan at barnets religiøse ståsted ikke ændres imod forældrenes ønske.

Adoption kan være et muligt alternativ til abort, hvis den gravide ikke kan forlige sig med at skulle afbryde svangerskabet, men heller ikke ser nogen udvej for at beholde barnet. Den abortsøgende skal i orienteringssamtalen altid oplyses om tilbud om nødvendig støtte til bolig, børnepasning, uddannelse og job, så det reelt er muligt at beholde barnet. Alternativt hertil skal bortadoption umiddelbart efter fødslen nævnes som mulighed.

KD Kristendemokraterne vil afsætte flere penge til forskning i årsagerne til barnløshed i stedet for at udvikle nye og dyre behandlingsmetoder til kunstig befrugtning. Ved kunstig befrugtning skal barnets ret til at kende både sin far og mor respekteres, som det står i FN’s børnekonvention artikel 7, stk. 1. Derfor bør anonym sæd- og ægdonation ikke være muligt.

 • Kunstig befrugtning skal kun kunne foretages af en læge eller under en læges tilsyn og kun tilbydes par, som trods 1 års samliv ikke har kunnet opnå graviditet, og som i øvrigt opfylder visse psykosociale minimumskrav.
 • Insemination bør kun tilbydes på samme betingelser som kunstig befrugtning, dvs. hvor parret trods et biologisk begrundet håb herom ikke har opnået graviditet.
 • Fosterreduktion skal kun være muligt, hvis der er alvorlig fare for kvindens eller et af børnenes liv eller helbred, og aldrig på social indikation.

KDs Kristendemokraternes mål er at nedbringe aborttallet. Der skal indføres et tilbud om rådgivning til alle, som søger abort. Rådgivningen skal oplyse om både fysiske og psykiske konsekvenser ved indgrebet. Desuden skal abortsøgende tilbydes støtte til bolig, børnepasning, uddannelse og job, så de får en reel mulighed for at beholde deres barn.

 • Det skal sikres, at kvinden har mulighed for via rådgivning at indhente information om den støtte, samfundet tilbyder, hvis hun vælger at beholde sit barn. Ingen skal føle sig tvunget til at vælge abort af økonomiske årsager.
 • Den frivillige rådgivning skal involvere egen læge, socialrådgiver og psykolog.
 • Abortproblemet kan imidlertid ikke løses alene ved lovgivning. Det handler i høj grad om en holdningsændring. Derfor skal skolernes seksualundervisning ændres, så den også fortæller om seksuel modenhed og ansvar: at man er to om muligheden for at få et barn eller en abort. Eleverne skal udover sex og samliv, prævention, eventuel graviditet, abort og fødsel også undervises i, hvilke muligheder der er, hvis en pige bliver uønsket gravid.

FAMILIEN OG ARBEJDSMARKEDET

Familie og venner er de vigtigste faktorer i opbyggelse af vores identitet, for vi bliver til i samspillet med dem – og ikke kun i, hvad vi yder på arbejdsmarkedet. Vi anser det gode liv som formålet med samfundet. Derfor skal stat og marked være til for mennesket – og ikke omvendt.

Vi anser det gode liv som formålet med samfundet. Derfor skal stat og marked være til for mennesket – og ikke omvendt.

Det er i samfundets interesse, at kommende generationer vokser op til harmoniske, sociale, selvstændige og ansvarsbevidste samfundsborgere med fantasi og kreativitet. Derfor er KD’s mål et arbejdsmarked, der er mere indrettet på familiens præmisser, så det giver plads til samvær mellem forældre og børn.

Travlhed og ubalance mellem familie- og arbejdsliv kan være afgørende for, om man vælger ikke at få flere børn. Men hvis hver ny generation finder det vanskeligt at sætte børn i verden og tage sig af dem, vil samfundet på sigt knække over af mangel på erhvervsaktive voksne. Derfor er balancen mellem arbejdsliv og familieliv en forudsætning for et velfungerende samfund.

KD vil genindføre den fælles fritid for familien. Derfor vil KD arbejde for, at medarbejdere med børn under 12 år ikke skal kunne fyres for at afvise arbejdstider på en hverdag efter kl. 18.00 eller på en søndag.

Butikkernes åbningstider skal reguleres, så de ansatte sikres mulighed for at se deres børn hver dag i den vågne tid. 

Alene-forældre skal ikke kunne pålægges en arbejdstid, der medfører, at deres børn skal sove på en døgninstitution. 

Arbejdsløse alene-forældre skal beholde retten til dagpenge, selv om de afslår et arbejde med mere end 1 times daglig pendling.

Arbejdsløse forældre, der vælger at beholde børn hjemme, skal bevare den optjente ret til dagpenge. Da kommunerne har pasningsgaranti, har forældrene ingen problemer med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selv om de passer deres egne børn.

Nogle arbejdsløse forældre kan opleve, at økonomien forringes, når de får et arbejde, fordi en del sociale støtteordninger forringes. KD ønsker derfor et forhøjet beskæftigelsesfradrag, så det kan betale sig at arbejde.

Sociale støtteordninger som fx. friplads i daginstitutioner skal nedtrappes over tid eller gives som del-friplads, indtil forældres indkomst kan “bære”, at de sociale støtteordninger bortfalder.

Alle borgere har ret til 5 årlige “pårørende-dage”. Her kan man kalde en pårørende ind til fx at tage med på hospitalet. Det skal finansieres af staten som 80% lønkompensation.

Alle pensioner inkl. ATP skal kunne deles frit mellem par. Delingen skal ske ved optjeningstidspunktet. Hvor mange penge, man flytter mellem sig, skal være op til parrene selv. I tilfælde af, at den ene partner dør, før ATP’en bliver udbetalt, tilfalder ATP’en den længstlevende partner.

INSTITUTIONER

Der skal indføres minimumsnormering i alle institutioner. For børn på 0-2 år skal der maks være 3 børn pr. voksen. For børn på 3-6 år skal der maks være 6 børn pr. voksen. Der skal derudover sikres en høj faglighed i institutionerne, hvorfor 80% af alle ansatte skal være faglærte pædagoger.

Det skal være op til den enkelte institution at afgøre, om der skal være kostordning i institutioner og skoler. Det er forældrenes ansvar at sikre børns kost og ernæring. Forældrene skal have mulighed for at fritage deres børn fra institutionens ordninger.

Lukkedage skal besluttes af forældrebestyrelser i samarbejde med institutionens ledelse.

Det skal indgå i en vurdering af barnets trivsel, om barnet er uforholdsmæssigt længe i institution.

Der skal indføres en “arbejdsmiljølov” for børn, som indeholder emner som fx støj, varme, plads, udearealer, sociale relationer, tid i institution/skole og generel trivsel.

PARFORHOLDET OG DET OFFENTLIGE

Det er et personligt ansvar – og ikke statens, hvem man danner par og får børn sammen med. Derfor har vi ikke alene ret, men også pligt til at tage os af de fælles børn og af hinanden. 

Parforhold handler om, at vi forpligter os på hinanden. Derfor støtter KD en sambeskatning til alle par.

KD vil tilbyde gratis parrådgivning i alle kommuner for at styrke parforholdet, fordi familien er grundlaget for tryghed og stabilitet for både børn og voksne. Alternativt kan parrådgivning betyde en mindre traumatiserende skilsmisse [note 3].

KD vil indføre obligatorisk mægling (rådgivende samtale), når par med børn har besluttet sig for skilsmisse. Mægleren udpeges af Statsforvaltningen og skal alene tage udgangspunkt i barnets/børnenes behov i forhold til beslutning om forældremyndigheden, barnets faste bopæl, samkvemsret og -frekvens. 

Skilsmisse skal kun kunne opnås efter en separationsperiode. Det er vigtigt med tid til eftertanke ved så afgørende en beslutning. 

Forældre skal ikke automatisk have ret til samvær med børn, men børn skal altid have ret til samvær med forældrene. Samarbejde mellem forældrene indbyrdes og med Statsforvaltningen skal vurderes således, at overholdelse af aftaler vægtes højere end forældrenes kamp for egen ret til barnet. Faglig viden skal inddrages i beslutning om forældremyndighed og samkvemsret. 

Børnebidrag skal sikre, at begge forældre bidrager til udgifter i forbindelse med børnenes opvækst. Der skal ikke gives skattefradrag til den af forældrene, der betaler børnebidrag. Ligeså skal den af forældrene, der modtager børnebidrag, ikke betale indkomstskat af dem.

Dermed vil børnene være økonomisk ligestillet med de børn, der lever sammen med begge forældre. 

Omkring halvdelen af alle børn vokser op i en brudt familie. Derfor skal alle folkeskoler kunne henvise til skilsmissegrupper med særligt uddannet personale, hvor børnene kan deltage efter deres eget ønske eller på opfordring fra lærere og/eller forældre. Her kan børnene give udtryk for de svære følelser, som en skilsmisse og livet i en skilsmissefamilie ofte giver. Barnet kan kun deltage med forældres samtykke. Tilbuddet skal finansieres ved særskilt bevilling, således at undervisningskvaliteten ikke forringes [note 4].

KD vil have indført et obligatorisk mundtligt interview med henblik på prøvelsen af frivilligheden i sager om arrangeret ægteskab, hvor der er mistanke om tvang. Forældre og andre slægtninge må ikke være til stede ved interviewet. I forbindelse med de mundtlige interviews skal der gives såvel skriftlig som mundtlig vejledning om de hjælpemuligheder, som samfundet kan tilbyde, hvis man ikke indgår ægteskab frivilligt.

 • KD mener, at det er lovligt at gifte sig, også når man er under 24 år. Den indførte aldersgrænse på 24 år vil ikke komme tvangsægteskaber til livs. Aldersgrænsen vil udskyde familiesammenføringen, men ikke forhindre tvangsægteskabet.
 • KD ønsker familiemægling – eksempelvis ved tvangsægteskaber og kriminalitet – med særlig fokus på etniske minoriteter for at gøre kultursammenstødene i familierne mindre og lette integrationen.

ANBRINGELSE UDENFOR HJEMMET

Anbringelse udenfor hjemmet skal altid tilgodese barnets tarv. Ved forældres sygdom eller død må anbringelse hos familie eller nære pårørende gå forud for familiepleje eller institution.

Ved anbringelser skal institution eller familiepleje vælges ud fra det, der tilgodeser barnets/den unges behov for hjælp. Der skal så vidt muligt samarbejdes med forældre og andre personer i barnets/den unges netværk. Forældrenes livsholdning/tro skal respekteres ved valg af institution eller plejefamilie.

Barnet/den unge må aldrig blive kastebold mellem forældrene og de offentlige myndigheder.

NOTER

 1. Inspiration fra den svenske model. Støttet af Thomas P. Boje, Professor i sociologi og arbejdsmarked, RUC – åbn link i nyt vindue
 2. Fertilitet og alder – åbn link i nyt vindue
 3. Åbn link i nyt vindue 
 4. Danmarks Statistik, 2017, Færre børn bliver delebørn