FORSKNING & ETIK

MENNESKET ER VÆRDIFULDT TIL GRAV, OG DET SKAL RESPEKTERES

KD ønsker ikke et samfund, hvor supermennesker bliver skabt ved génmanipulation, hvor mennesker, der falder uden for det normale, sorteres fra, og hvor mennesket reduceres til reservedelslager.

Der skal holdes øje med forskernes landvindinger og hele tiden vurderes, hvad der er etisk forsvarligt.

BIOTEKNOLOGI

Bioteknologien har givet mange nye muligheder. Fx. når sygdomme kan helbredes, og når der bliver bedre muligheder for at brødføde jordens befolkning.

Det er vigtigt at holde fast i, at bare fordi vi kan, betyder det ikke at vi skal. Ikke alle de nye muligheder er etisk korrekte. Derfor skal der aktivt politisk tages stilling til de bioteknologiske muligheder.

KD er ikke teknologiforskrækkede, men tager ansvar og erkender, at det ikke altid er muligt at vide, hvad konsekvenserne vil være på lang sigt. Derfor er der stor grund til forsigtighed.

KLONING

KD er imod terapeutisk kloning ud fra den grundholdning, at hvert enkelt menneskeliv er unikt og enestående. Hvis et foster ”dyrkes” med det ene formål at være et redskab i få dage og derefter destrueres, så mister vi den grundlæggende respekt for livet.

KD mener, at det er i orden at forske i og behandle syge med menneskelige stamceller, der ikke stammer fra befrugtede æg – de såkaldte embryoner. Det kan f.eks. være stamceller fra navlestrengs- og moderkageblod eller fra knoglemarv eller andet væv fra den voksnes krop.
Ved denne form for kloning er der nemlig ikke tale om at tage menneskeliv.

ABORT

KDs mål er at nedbringe aborttallet. Der skal indføres frivillig rådgivning til alle, som søger abort. Rådgivningen skal oplyse om både fysiske og psykiske konsekvenser ved indgrebet. Desuden skal abortsøgende tilbydes støtte til bolig, børnepasning, uddannelse og job, så de får en reel mulighed for at beholde deres barn.

  • Det skal sikres, at abort aldrig foretages, uden at kvinden er blevet tilbudt information om den støtte, samfundet tilbyder, hvis hun vælger at beholde sit barn. Ingen skal føle sig tvungent til at vælge abort af økonomiske årsager.
  • Den frivillige rådgivning skal involvere egen læge, socialrådgiver og psykolog. Abortproblemet kan imidlertid ikke løses alene ved lovgivning. Det handler i høj grad om en holdningsændring.
  • Derfor skal skolernes seksualundervisning ændres, så den også fortæller om seksuel modenhed og ansvar: at man er to om muligheden for at få et barn eller en abort. Eleverne skal udover sex og samliv, prævention, eventuel graviditet, abort og fødsel også undervises i, hvilke muligheder der er, hvis en pige bliver uønsket gravid.

KUNSTIG BEFRUGTNING

KD vil afsætte flere penge til forskning i årsagerne til barnløshed, i stedet for at udvikle nye og dyre behandlingsmetoder til kunstig befrugtning. Ved kunstig befrugtning skal barnets ret til at kende både sin far og mor respekteres, som det står i FN’s børnekonvention artikel 7, stk. 1. Derfor bør anonym sæd- og ægdonation ikke være muligt.

  • Kunstig befrugtning skal kun kunne foretages af en læge eller under en læges tilsyn og kun tilbydes par, som trods 1 års samliv ikke har kunnet opnå graviditet, og som i øvrigt opfylder visse psykosociale minimumskrav.
  • Insemination bør ind under loven om kunstig befrugtning, hvor den hører hjemme, så den kan blive reguleret efter de samme regler. Det vil bl.a. betyde, at lesbiske ikke vil få adgang til insemination.
  • Fosterreduktion skal kun være muligt, hvis der er alvorlig fare for kvindens eller et af børnenes liv eller helbred, og aldrig på social indikation.