KOMMUNER & REGIONER

STYRK DE NÆRE SAMFUND

KD har et menneskesyn og et samfundssyn, der understreger betydningen af de nære fællesskaber. Det er i det tætte samspil med andre, at vi vokser, udvikles og modnes som mennesker.

Derfor er decentralisering et nøgleord for KD. Fordelingen af opgaver mellem kommuner, regioner og stat skal være sådan, at beslutninger træffes så tæt på den enkelte som muligt – i et tæt samspil mellem borgere og politikere.

De kommunale bloktilskud og udligningsordninger skal gøres mere retfærdige og gennemskuelige. I dag er de så indviklede, at både fattige og rige kommuner er utilfredse.

Der er brug for en model, der samtidig kan styrke regionalpolitikken i Danmark, så vi undgår en større skævvridning af landet.

​Vi skal bevare regionerne, for regionerne er bedre til at tage de nære beslutninger, hvor alternativet er Christiansborg.

Det er vigtigt for KD at sikre høj service og tryghed i alle regionens lokalområder. Der skal være sikkerhedsplaner for indsats ved større ulykker, også i yderområderne. Som grundlag for fordeling af læger og ambulancer i regionen skal turisterne medindregnes i befolkningsgrundlaget. Desuden skal den længere transporttid i tyndt befolkede områder medindregnes.

Decentralisering er et nøgleord for KD. Beslutninger skal træffes så tæt på den enkelte som muligt.

SUNDHEDS- OG SYGEHUSOMRÅDET

Både regionen og kommunerne skal gøre en indsats,for at gøre borgerne bevidst om betydningen af at tage ansvar for egen sundhed.

Regionen skal tilbyde hurtig og gratis sygdomsbehandling til alle. Regionen skal i samarbejde med kommunerne sikre, at borgernes behov for sygdomsforebyggelse, sygdomsbehandling og genoptræning så vidt muligt kan opfyldes i nærmiljøet.

Regionen skal forbedre samarbejdet med kommunerne og tilstræbe bedst mulig brug af personale, budget og fysiske rammer med henblik på gode patientforløb, øget kvalitet og nærhed. Personalets medindflydelse og arbejdsglæde er afgørende for et velfungerende sygehusvæsen.

Det skal være en forudsætning for regionens brug af private sygehuse, at de kan konkurrere på både kvalitet og pris.

KD anser det for vigtigt, at der til de enkelte sygehuse er tilknyttet en sygehuspræst. Patientens sognepræst skal ved henvendelse kunne blive holdt orienteret om sognebørns indlæggelser.

Sygdomsforebyggelse, sygdomsbehandling og genoptræning skal så vidt muligt opfyldes i nærmiljøet.

Dette skal regionen i samarbejde med kommunerne kunne sikre.

KVALITET OG NÆRHED

Det er af vital vigtighed, at regionen har et velfungerende sundhedsvæsen med både større og mindre sygehuse. De store sygehuse kan have mange specialer og have mere overordnede funktioner. De mindre, decentrale sygehuse kan bruges på mange forskellige måder bl.a. ved at specialisere sig. De små sygehuse skal så vidt muligt bevares og kan f.eks. fungere som sundhedscentre eller nærhospitaler.

Vi skal fortsat kvalitetsudvikle alle sygehuse, så vores behandlinger bliver blandt Europas bedste. Forskning og uddannelse skal prioriteres højt.

Der skal fortsat være frit sygehusvalg, for at patienten kan opnå den bedst mulige behandling.

Sygehusene skal have et tæt samarbejde med de praktiserende læger. Desuden skal ansvars- og arbejdsfordelingen mellem de forskellige personalegrupper tilrettelægges således, at den enkeltes uddannelse og ekspertise bruges bedst muligt.

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE

Den præhospitale indsats skal fortsat udvikles og forbedres. For KD er det afgørende vigtigt, at ambulancer og lægehelikoptere bliver mobile nærhospitaler med det nyeste udstyr, så de på ulykkesstedet kan iværksætte akut stabilisering/behandling og sikre tryg transport til det rigtige specialsygehus.

Som udgangspunkt skal ambulancen/helikopteren kunne nå frem til alle lokalområder indenfor højest 15 min.

Vi skal bevare regionerne, for regionerne er bedre til at tage de nære beslutninger, hvor alternativet er Christiansborg.

HURTIG AKUT INDSATS PÅ ULYKKESSTEDET

Den præhospitale indsats skal fortsat udvikles og forbedres. For KD er det afgørende vigtigt, at ambulancer og lægehelikoptere bliver mobile nærhospitaler med det nyeste udstyr, så de på ulykkesstedet kan iværksætte akut stabilisering/behandling og sikre tryg transport til det rigtige specialsygehus.

Som udgangspunkt skal ambulancen/helikopteren kunne nå frem til alle lokalområder indenfor højest 15 min.

SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB

Sygehusene skal kunne tilrette ventelisterne således, at ventetiden er kortere, jo større gener sygdommen giver for patienten.

Ved livstruende sygdom skal behandlingen iværksættes umiddelbart efter diagnosen er kendt.

Bestræbelser for at sikre kort ventetid må ikke ske på bekostning af kvalitet og sikkerhed.

Regionens sundhedsvæsen skal tænke i helheder for patienten, således at patienternes individuelle behov for sundhedsydelser bliver imødekommet.

SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB

De konkrete sundhedsaftaler mellem region og kommuner skal bl.a. sikre, at hver enkelt patient oplever en sammenhængende behandling og genoptræning.

Regionens sundhedsvæsen skal tænke i helheder for patienten, således at patienternes individuelle behov for sundhedsydelser bliver imødekommet.

De ansatte i sundhedssektoren skal tage patientens samlede situation i betragtning ved diagnosticering og behandling. Der skal lægges vægt på omsorg for hele mennesket i respekt for den enkeltes behov og livssyn.

Hver patient skal have en kontaktperson, der har hovedansvaret for patienten under hele sygdomsforløbet fra indlæggelse til udskrivning samt ved eventuel senere opfølgning.

PSYKIATRI- OG SOCIALOMRÅDET, UDREDNING OG BEHANDLING

På psykiatriområdet vil KD arbejde for udvikling og udbygning af behandlingen af de psykiatriske patienter. Dette skal ske i tæt samarbejde mellem regionen, kommunerne og de private tilbud.

KD har særlig fokus på, at private og selvejende opholds- og behandlingstilbud sikres lige konkurrencevilkår i forhold til de regionale og de kommunale tilbud.

Bosteder for psykisk syge og socialt udsatte skal indrettes, så beboere uden misbrugsproblemer sikres ophold i helt narkofrie miljøer. Beboere med misbrugsproblemer skal hjælpes i behandling med henblik på at blive stoffrie.

Der skal være stor fokus på spiseforstyrrelser og andre psykiatrisk prægede børne- og ungdomslidelser.

Alkohol- og narkomisbrugere skal sikres hurtigt og målrettede tilbud om behandling, enten det er i offentligt eller privat regi.

STØTTESAMTALER TIL ABORTSØGENDE

Ifølge abortlovens § 8 stk. 5 skal de abortsøgende tilbydes støttesamtaler. Der skal være tilbud om sådanne samtaler både før og efter et evt. abortindgreb. Denne opgave ligger hos regionen.

KD vil sikre, at den frivillige støttesamtale indeholder en grundig orientering om graviditetens forløb og fostrets udvikling samt om risici for psykiske følgevirkninger hos forældre, primært moren.

Det skal desuden sikres, at den gravide i hvert tilfælde allerede hos lægen tilbydes information om alternativer til provokeret abort herunder også bortadoption. Desuden de mange muligheder for støtte før og efter fødslen, og om den gravides ret til yderligere samtaler herom i overensstemmelse med ovennævnte lov.

Regionsrådet skal arbejde på at koordinere kommunernes arbejde med at nedbringe aborttallet. F.eks. bør regionsrådet formidle samarbejde med kommunerne om oprettelse af bofællesskaber mv. for unge mødre.

KD vil kræve, at regionsrådet skal formulere en målsætning om nedbringelse af aborttallet inden for Regionen. Ligeledes skal der udformes en regionspolitisk plan for at nå målet.

HOSPICE OG LINDRENDE PLEJE

Der skal være et tilstrækkeligt antal hospicepladser fordelt i regionen under hensyntagen til befolkningstætheden. Ophold på hospice skal være gratis. De frivillige organisationer bør inddrages i relevante praktiske og sociale opgaver på hospice.

Som supplement til hospice bør det i hver kommune sikres, at den døende får den optimale lindrende pleje både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. Det kan ske enten hjemme eller på én af ældrecentrenes aflastningspladser. Nære pårørende bør sikres plejeorlov.

De enkelte hospicer skal fungere som videncentre, der uddanner og videregiver erfaringer med henblik på uddannelse af plejepersonale for døende.

GODE VILKÅR FOR BORGERE MED HANDIKAP

KD vil, at mennesker med handicap og med sociale behov skal behandles med værdighed og respekt.

Kvalitet i tilbud og faglig viden skal fastholdes og udvikles. Det kan være nødvendigt med en afvejning af forholdet mellem nærhed og kvalitet, så der regionalt kan være større afstand mellem behandlings- og botilbud for mennesker med specielle handicap. Der skal være fokus på at give botilbud, der tilgodeser både den handicappedes fysiske og sociale behov. Alle offentlige bygninger skal være handicapvenlige.

DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

Frivillige sociale organisationer har udviklet gode alternative løsninger på problemer i forhold til samfundets udsatte grupper. Derfor mener KD, at støtten til frivillige organisationer, herunder besøgstjenester, varmestuer og lignende bør prioriteres højt.

Når det lykkes frivillige organisationer at rejse midler til forbedring af syge og handicappede borgeres vilkår, så må det ikke bruges som påskud for at lave tilsvarende offentlige besparelser.

Frivillige hjælpeorganisationer bør have adgang på sygehusene.

GODE TRAFIKFORBINDELSER

Transport og infrastruktur skal planlægges langsigtet og i sammenhæng, så fejlinvesteringer undgås og økonomien optimeres. Det er vigtigt, at regionens mange store og mindre erhvervsvirksomheder sikres hurtig og bekvem adgang til de store indfaldsveje og motorveje.

Den kollektive trafik skal tilgodeses og evt. suppleres med teletaxaordninger i tyndt befolkede områder. Der skal være sammenhæng i trafikudbuddet, hvad angår køreplaner. Alle ungdomsuddannelser skal sikres gode offentlige transportforbindelser for de studerende fra oplandet.