LANDBRUG & FØDEVARER

LANDBRUG, FISKERI OG SØFART SKAL UDVIKLES OG BEVARES

Landbrug, fiskeri og søfart er vigtigt for Danmark både økonomisk og kulturelt.

Alle erhvervene er en del af vores stolte historie og identitet.

Den største del af landbrugs- og fiskeripolitikken samt søfarten defineres internationalt, herunder i det europæiske fællesskab. Der er således skarpe restriktioner på, hvad Danmark kan gøre nationalt. Det er dog vigtigt konstant både at præge og følge den internationale udvikling, så der ikke opstår konkurrencegab til skade for erhvervenes konkurrenceevne. Nationale begrænsninger og særlove i disse brancher, vil renationalisere erhvervene, og det vil skade Danmarks interesser. 

Landbrugsreformen i EU åbner dog en række muligheder for nationale tiltag. Ud over de skattetekniske instrumenter som afskaffelse af generationsskifteskat, bør Danmark bruge de såkaldte søjle-2 midler til at støtte genopretning af natur og landbrug gennem statslige opkøb af landbrugsarealer, der ikke giver udbytte. Herudover er der muligheder i eksportstøtte gennem aktiv indsats for åbning af nye markeder.

Opgraderingen af udenrigstjenesten skal også ses i dette lys. Som nævnt i afsnittet for skat, skal en CO2-skat tilrettelægges sådan, at landbruget beskattes rimeligt og med respekt for branchernes muligheder for at bevare styrke – også globalt. Det betyder konkret, at emissioner skal tilpasses, så f.eks. landbrugets bidrag til produktion af biogas også tilregnes landbrugets grønne regnskaber. Det kræver forudsigelige og gennemsigtige rammer for tonnageskatter i søfarten, produktion af biogas i landbruget, så investeringer kan gøres langsigtet og dermed med størst muligt overskud både økonomisk og i de grønne regnskaber samt i forvaltningen af kvoter for fiskeri.

Konkret foreslår KD: 

  • Skab en bæredygtig omstilling i samspil med dansk landbrug og fiskeri 
  • Køb lavbundsjorde og omlæg til vild natur 
  • Giv forudsigelige og gennemsigtige rammer for produktion af biogas 
  • Afskaf generationsskiftebeskatning