LANDBRUG & FØDEVARER

STIL KRAV TIL LANDBRUG OG FØDEVARER

Landbruget forvalter to tredjedele af Danmarks jord og spiller en vigtig rolle som kulturbærer. Sammen med følgeindustrierne skaber landbruget mange arbejdspladser og indtægter for det danske samfund.

KD mener, at udviklingen mod stadig større landbrug skal bremses, og det skal gøres lettere for unge landmænd at etablere sig.

Det er positivt, at vi som forbrugere stiller store krav til landbruget og fødevarerne – og der skal forskes mere i, hvordan vi kan få et så miljøvenligt landbrug som muligt. Nutidens konventionelle landbrug kræver meget energi, kunstgødning og sprøjtemidler og påvirker derfor miljøet.

For at vi kan få sunde fødevarer er det vigtigt med økologisk forskning og produktion – også for det konventionelle landbrug.

EN VELFUNGERENDE LANDBRUGSSEKTOR

KD anser en velfungerende landbrugssektor, der tager hensyn til miljøet, for at være uundværlig for Danmark. 

KD betragter landbruget som en medspiller og ikke en modspiller, når det kommer til bæredygtighed.

En bæredygtig udvikling af landbrugserhvervet skal derfor have højeste prioritet, både i forhold til sikring af den samfundsmæssige og økonomiske udvikling og i forhold til fremme af et spændende kulturlandskab med attraktive muligheder for erhverv og bosætning i et sundt miljø.

LANDBRUGETS AKTUELLE UDFORDRINGER

Landbruget har en effektiv produktion, der frembringer gode fødevarer til en favorabel pris. Men fra tid til anden dækker prisen ikke omkostningerne ved produktionen. Dette er for mange landbrugs vedkommende situationen i øjeblikket. Den økonomiske krise har på godt og ondt ændret forbrugernes køb af fødevarer: Der er blevet mere fokus på at undgå madspild, men også efterspørgsel efter discount på bekostning af kvalitetsprodukter.

Landbrugets produktionsøkonomi er derfor under pres, og værdien af de belånte aktiver udhules hastigt. Derfor har landbruget brug for politisk bevågenhed, så der kan skabes bedre produktionsøkonomi og konkurrenceforhold for erhvervet.

FINANSIERING OG EJERFORMER

KD er af den opfattelse, at danske landmænd praktiserer en langt højere etik inden for dyrevelfærd, naturbeskyttelse og ansvar for lokalsamfundet, end hvad der kan forventes af kapitalejede storlandbrug. Vi frygter, at overdreven stordrift eller økonomiske investorers overtagelse af landbrugsproduktionen vil sætte et ensidigt fokus på økonomisk fortjeneste. KD vil derfor lette etableringsmulighederne for kommende generationer af landmænd:

  • KD vil give gode vilkår for skattefrie hensættelser af kapital på etableringskonti.
  • KD vil lette reglerne for værdiansættelse ved familiehandler.
  • KD vil genindføre statsgaranterede lån til nyetablerede landmænd. 

For at fremme mangfoldigheden i landdistrikterne vil KD desuden sikre gode vilkår for deltids- og hobbylandbrug:

  • KD vil sikre, at hobbylandbrug bevarer muligheden for at søge hektartilskud.
  • KD vil ændre skattelovgivningen, så små ejendomme med landbrugspligt ikke risikerer at få landbrugsjorden beskattet som parcelhusgrund.

Disse små landbrug er med til at skabe et varieret kulturlandskab med øget biodiversitet. Driften her er ofte mindre intensiv og mere miljøskånsom end erhvervslandbrug. De små landbrug er samtidig med til at gøre bosætning på landet attraktiv for fx børnefamilierne.

SPRØJTEMIDLER

Der er over de senere år gjort meget for at øge sikkerheden omkring anvendelsen af pesticider, samt for generelt at mindske forbruget.

KD støtter en fortsat kvalitetsudvikling af uddannelse og efteruddannelse inden for planteværn.

Marksprøjter skal udstyres med teknologi, der optimerer arbejds- og miljøsikkerheden. F.eks. dyser, der sikrer optimal fordeling af sprøjtemidlet, så mængden kan reduceres.

Desuden ønsker KD, at pesticidforbruget opgøres ud fra den forbrugte mængde af aktivt stof og disses miljøpåvirkning. Det vil sige, at der skal tages hensyn til de forskellige midlers virkemåde, bivirkninger, nedbrydelighed og langvarige miljøpåvirkning. Der skal laves sammenlignelige, årlige opgørelser i alle EU-lande.

Landbruget skal hurtigere have adgang til nye og mere skånsomme sprøjtemidler.

MILJØ & ENERGI

Landbruget har en meget stor uudnyttet potentiale for at producere biogas. Landbruget kan desuden frembringe betydelige mængder af energiafgrøder, der sammen med vind- og solenergien kan bidrage til Danmarks energiforsyning samt medvirke til at mindske CO2-udledningen.

KD vil derfor satse massivt på at fremme produktionen af 2. generations biobrændstoffer, der er baseret på affaldsprodukter og ikke på foderprodukter, samt nye muligheder for lokal proteinfoderforsyning gennem raffinering af landbrugets produkter. 

KD mener, at slam fra kommunale rensningsanlæg bør omsættes via biogasanlæg. Herfra kan restproduktet med fordel tørres og brændes, hvorefter det høje fosforindhold i asken lader sig genindvinde.

KD vil fritage bioenergi for energiafgift. Det vil gavne udviklingen af miljøvenlig teknologi og give nye arbejdspladser i Danmark. Dette vil også have en særlig positiv effekt for erhvervsudviklingen i landdistrikterne. Potentialet er stort, både for energiforsyning og for eksport af teknologi. Danmark har ikke råd til at fastfryse denne udvikling med kortsigtede afgifter.

ØKOLOGI

KD anerkender betydningen af økologisk landbrug og behovet for en løbende udvikling af nye, bæredygtige produktionsformer. Økologisk landbrug giver således det konventionelle landbrug et værdifuldt med- og modspil. Det er positivt, at forbrugerne sikres forskellige valgmuligheder. Nogle økologiske produkter som f.eks. æg, mælk og gulerødder, er blevet en del af mange danskeres hverdag.

KD vil yde stor økonomisk støtte til produktionen af økologiske fødevarer, især gennem omlægningsstøtte. Tilskuddet til økologiske brug skal stå i et passende forhold til de tilskud, som konventionelle brug kan få for tilsvarende miljøskånsom drift.

KD anser det for en politisk opgave at sikre objektiv viden om økologiens faktiske betydning for miljø, sundhed og værdiskabelse.

Hvis det danske landbrug skal være
konkurrencedygtigt i fremtiden,
er det vigtigt at satse på økologiske
landbrug og produktion.

I mange tilfælde kan principperne fra den økologiske produktion integreres i det konventionelle landbrug, så man selv med en forholdsvis lille indsats af hjælpestoffer (gødning og plantebeskyttelsesmidler) kan have en stor produktion.

I udviklingsfasen skal økologisk landbrug støttes af det offentlige, men på længere sigt bør det konkurrere på lige fod med det konventionelle landbrug.

KD vil arbejde for at EU’s landbrugsstøtte også skal støtte de økologiske landmænd, så deres varer kan konkurrere med de varer, der er produceret i det konventionelle landbrug.

NATUR

Der skal stilles midler til rådighed på attraktive vilkår for landmænd, der indgår i frivillige naturprojekter, eller laver miljøskånsom drift på særligt følsomme arealer.

KD finder det rimeligt, at landbruget ydes fuld økonomisk dækning for naturfremmende tiltag (f.eks. levende hegn, markveje, små skove og vandhuller).

NYE MULIGHEDER

KD går ind for en kraftigere statslig satsning på forskning og udvikling af ny miljø- og produktionsteknologi. Både for at udvikle skånsommere produktionsmetoder og udstyr, for at fremme kvalitetsvarer og for at styrke konkurrenceevnen.

KD vil gøre det til en kommunal pligt i lokalplanerne at finde områder, der er egnede til etablering af biogasanlæg.