MILJØ & ENERGI

FORSVARLIG ENERGIPOLITIK

Vores forbrug af kul, olie og gas kan ikke fortsætte som hidtil, hvis 3. verdenslandene også skal opleve en økonomisk og materiel udvikling. En udvikling, de har lige så stor ret til som os.

Derfor vil KD arbejde for, at grønne teknologier som f.eks. vind-, vand-, sol-, bølgekraft, samt biobrændsel af affald får størst muligt indpas i energiforsyningen. Der skal afsættes midler til forskning i grønne teknologier, bl.a. i at få konstrueret en effektiv energiopbevaring.

Grønne teknologier skal have størst muligt indpas i energiforsyningen.

Dette indbefatter f.eks. vind-, vand-, sol-, bølgekraft, samt biobrændsel af affald.

GENBRUG AF AFFALD

KD vil mindske affaldsmængderne og sikre, at alle produkter bliver enten genanvendt eller omsat til energi. Affaldsforbrænding skal kun bruges, når andre genbrugsordninger ikke kan lade sig gøre. Det skal ske, så omgivelserne ikke belastes med miljøfarlige stoffer.

MILJØRIGTIGE BYGNINGER

Alt offentligt nybyggeri skal foretages efter fremtidige normer for isolering, samt gerne med udnyttelse af tag til sol-EL eller sol-varme. Store bygninger må ikke opføres, uden at muligheden for et rentabel varmepumpeanlæg er undersøgt.

THORIUMKRAFT

KD vil arbejde for CO2-neutrale energiteknologier.

Indtil grøn energi fuldt ud kan overtage forsyningen, skal muligheden for at benytte kernekaft, der bruger Thorium som brændstof, undersøges nærmere, fordi disse kernekraftværker er mindre risikable at anvende end nuværende uran-baserede anlæg. Affaldet, de producerer, kan ikke bruges til våbenproduktion, det kan genanvendes og skal først deponeres i det nye århundrede.  Det skal endvidere ”kun” lagres 400-500 år, før det er ufarligt. Men selv her er det naturligvis vigtigt, at der på forhånd findes holdbare løsninger på opbevaringen af restaffaldet.

KD går ikke ind for, at der bygges kernekraftanlæg, der bruger uran, hvor affaldsproblematikken stadig overskygger fordelene ved CO2-fri el-udnyttelse.

Indtil grøn energi fuldt ud kan overtage forsyningen, skal muligheden for at benytte kernekaft, der bruger Thorium som brændstof, undersøges nærmere.

Kernekraftværker er mindre risikable at anvende end nuværende uran-baserede anlæg.

STØRRE AFSTAND MELLEM BEBOELSE OG VINDMØLLER PÅ LAND

KD ønsker, at lægers og eksperters oprindeligt foreslåede afstand på ti gange møllens højde til nærmeste beboelse skal gøre lovbestemt.

NEJ TIL SKIFFERGAS

KD vil værne om vores natur og gode drikkevand og siger derfor NEJ til boring efter skifergas i Danmark.