SUNDHED & VÆRDIER

VÆRN OM MENNESKETS VÆRDI

Den hospitalsbehandling og lægehjælp, den enkelte har brug for, skal betales i fællesskab gennem skat. Der skal være frit sygehusvalg og mulighed for at bruge privathospitaler.

Patienten skal betragtes som et helt menneske i stedet for at blive sendt rundt til specialister, der hver koncentrerer sig om deres eget område. 

Det vil gøre oplevelsen bedre for patienten og sikre en hurtigere behandling.

Forebyggelse skal have høj prioritet. Mennesket er værdifuldt fra foster til grav, og det skal respekteres. KD ønsker ikke et samfund, hvor supermennesker bliver skabt ved génmanipulation, hvor mennesker, der falder uden for det normale, sorteres fra, og hvor mennesket reduceres til reservedelslager. Der skal holdes øje med forskernes landvindinger og hele tiden vurderes, hvad der er etisk forsvarligt.

ALKOHOL

Alkoholproblemer koster hvert år staten mange mia. kr. Bag tallene gemmer der sig store personlige tragedier og børn, der står med en negativ social arv allerede fra fødslen. KD mener, der er brug for en holdningsændring i Danmark, så det ikke længere bare er i orden at drikke for meget.

Danske unge har europarekord i druk, og derfor bør holdningændringen begynde tidligt. Især gennem bedre oplysning om alkohols skadelige virkninger.

Aldersgrænsen for køb af alkohol i butikker hæves til 18 år. Det vil være en hjælp for forældrene, når de skal rådgive deres børn, og det vil sende et signal til de unge om, at de godt kan udskyde deres alkoholdebut nogle år.

Forbudet mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år og til berusede personer skal håndhæves. Overskridelse skal betyde, at bevillingen til udskænkning inddrages midlertidigt eller varigt.

KD vil, at alle kommuner nedsætter et forebyggelses- og bevillingsnævn. Nævnets formål er aktivt at mindske alkoholmisbrug og følgerne heraf. Herunder værtshusvold, samlivsvold og vold i forbindelse med idrætsarrangementer mv. Udover at udstede ansvarlige bevillinger skal nævnet fungere som samarbejdsorgan mellem arbejdsmarked, uddannelse, kultur, sundhed, socialområdet, politiet og de frivillige organisationer.

KD vil, at alle kommuner skal udarbejde handlingsplaner om alkohol. Formålet er at øge borgernes viden om alkohol og deres engagement i arbejdet med alkohol, beskrive og registrere lokale alkoholproblemer og foreslå løsningsmuligheder. Desuden skal handlingsplanen sætte fokus på særligt udsatte grupper og beskrive kommunens tilbud til personer og familier med alkoholproblemer.

Der mangler en helhedsorienteret behandling af familier med misbrugsproblemer, så børn af alkoholikere også hjælpes. Derfor vil Kristendemokraterne give mulighed for at tage en uddannelse om rusmidler og håndtering af misbrugsproblemer.

Der bør ikke være alkohol på arbejdspladser i arbejdstiden – dels af hensyn til sikkerheden, dels for at undgå gruppepres.

Promillegrænsen ved bilkørsel skal nedsættes til 0,2. Og der skal være en promillegrænse ved alle fartøjer, også fartøjer, der kun bruges i fritiden.

29. maj 2019: Læs KD’s udspil om indførelse af alkoholhandlingsplan ligesom i andre europæiske lande.

DØDSHJÆLP

KD er imod eutanasi, også kaldet medlidenhedsdrab og aktiv dødshjælp. Ethvert menneske har ret til at dø en naturlig og værdig død med relevant smertebehandling.

Det er samtidig manglende respekt for det enkelte menneske, hvis det som døende bliver holdt kunstigt i live mod ens vilje. Erfaringer fra Holland viser, at aktiv dødshjælp er meget problematisk. Mange tager imod aktiv dødshjælp, fordi de føler sig vraget eller til overs, mens det er forholdsvis få, der vælger at dø på grund af smerter.

I stedet for aktiv dødshjælp skal både sundhedspersonale og pårørende uddannes eller rådgives til at blive bedre til at håndtere døden.

Der er stadig brug for store forbedringer, når det gælder antallet af hospicepladser og palliative (smertelindrende) teams.

KD accepterer passiv dødshjælp, hvor lægerne på patientens opfordring kan afbryde behandlingen og give smertestillende medicin, selv om det nogle gange forkorter levetiden.

ABORT

KDs mål er at nedbringe aborttallet. Der skal indføres frivillig rådgivning til alle, som søger abort. Rådgivningen skal oplyse om både fysiske og psykiske konsekvenser ved indgrebet. Desuden skal abortsøgende tilbydes støtte til bolig, børnepasning, uddannelse og job, så de får en reel mulighed for at beholde deres barn.

  • Det skal sikres, at abort aldrig foretages, uden at kvinden på forhånd er blevet tilbudt information om den støtte, samfundet tilbyder, hvis hun vælger at beholde sit barn. Ingen skal føle sig tvungent til at vælge abort af økonomiske årsager.
  • Den frivillige rådgivning skal involvere egen læge, socialrådgiver og psykolog. Abortproblemet kan imidlertid ikke løses alene ved lovgivning. Det handler i høj grad om en holdningsændring.
  • Derfor skal skolernes seksualundervisning ændres, så den også fortæller om seksuel modenhed og ansvar: at man er to om muligheden for at få et barn eller en abort. Eleverne skal udover sex og samliv, prævention, eventuel graviditet, abort og fødsel også undervises i, hvilke muligheder der er, hvis en pige bliver uønsket gravid.

KUNSTIG BEFRUGTNING

KD vil afsætte flere penge til forskning i årsagerne til barnløshed, i stedet for at udvikle nye og dyre behandlingsmetoder til kunstig befrugtning. Ved kunstig befrugtning skal barnets ret til at kende både sin far og mor respekteres, som det står i FN’s børnekonvention artikel 7, stk. 1. Derfor bør anonym sæd- og ægdonation ikke være muligt.

  • Kunstig befrugtning skal kun kunne foretages af en læge eller under en læges tilsyn og kun tilbydes par, som trods 1 års samliv ikke har kunnet opnå graviditet, og som i øvrigt opfylder visse psykosociale minimumskrav.
  • Insemination bør ind under loven om kunstig befrugtning, hvor den hører hjemme, så den kan blive reguleret efter de samme regler. Det vil bl.a. betyde, at lesbiske ikke vil få adgang til insemination.
  • Fosterreduktion skal kun være muligt, hvis der er alvorlig fare for kvindens eller et af børnenes liv eller helbred, og aldrig på social indikation.

FOREBYGGELSE

Det vigtigste i sundhedspolitikken er det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde. Gennem oplysning og undervisning skal enhver motiveres til at styrke sin egen sundhed og undgå unødvendigt forbrug af medicin. Dette arbejde skal baseres på viden, oplysning og en tidlig indsats.

Særligt skal forskning i ernæring, hygiejne og arbejdsmiljø styrkes.

Den psykiske støtte, som mennesker tidligere har kunnet hente i familien, er det ikke alle der har idag. Det er derfor vigtigt, at familien får gode vilkår for at kunne fungere som en tryg ramme om de enkelte familiemedlemmer.

Der skal væres gratis psykologhjælp til unge under 25 år for at hjælpe sårbare unge og samtidig forebygge yderligere mental mistrivsel.

Mange sundhedsproblemer begynder i barndommen. Derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer at passe på deres egen sundhed. Derfor skal der gøres mere for at oplyse børn og unge om følgevirkningerne ved rygning, alkohol, narkotika og andre rusmidler.

De offentlige og private sektorers indsatser på sundhedsområdet skal koordineres. Lokale forebyggelsesråd kan formidle et samarbejde mellem sektorerne, følge tiltagene og komme med forslag til forbedringer.

HANDICAPPEDE

Indsatsen over for fysisk og psykisk handicappede har som mål at kompensere for den pågældende persons handicap. Den handicappede skal have mulighed for at deltage aktivt i samfundet, så vidt muligt i samme omfang som alle andre borgere. I teknisk, kulturel og social planlægning skal der tages hensyn til de handicappedes behov og særlige situation.

Et handicappet menneske skal så vidt muligt kunne vælge et liv på lige fod med ikke-handicappede.

Samfundet må stille ressourcer og løsningsforslag til rådighed, så den handicappede kan bruge sineevner til glæde og gavn for sig selv og samfundet.

Familier, der ønsker at beholde et handicappet familiemedlem i hjemmet, skal sikres den nødvendige hjælp. Der skal tilbydes aflastning, hvis familien ønsker det.

Det er vigtigt, at handicappede kan vælge bolig på lige fod med ikke-handicappede. Derfor skal pleje i eget hjem støttes, hvis det er noget den enkelte ønsker, og der er mulighed for det. Der skal ikke kun satses på bofællesskaber, plejecentre og særlige boliger for handicappede.

Personlig hjælp, f.eks. sekretærhjælp til blinde og tolkebistand til døve, gives idag i forbindelse med uddannelse og ophører, når uddannelsen er afsluttet. KD mener, at de skal fortsætte gennem perioden med arbejdssøgning og tilpasning i et arbejde, hvis de virkelig skal være en hjælp.

Mange handicappede er fuldstændig afhængige af et motorkøretøj. Reglerne om støtte til køb af motorkøretøj må derfor udformes sådan, at den handicappede ikke risikerer at miste dette hjælpemiddel, fordi vedkommende ikke har råd til det.

Handicapidrætten skal støttes, fordi den er med til at øge den enkeltes selvtillid og fremme sundhed og trivsel. Regler, der står i vejen for handicappedes deltagelse i idræt, bør ændres, ligesom der i visse tilfælde bør kunne gives positiv særbehandling. Der skal kunne dispenseres fra regler om antal deltagere i interessegrupper under fritidsloven. Kravet om bopæl i den kommune, som tilbyder handicapidræt, skal kunne bortfalde gennem en refusionsordning mellem de berørte kommuner.

KD ønsker at styrke forældre- og klientindflydelsen i forbindelse med behandling af børn og voksne, der befinder sig på en døgninstitution for psykisk og fysisk udviklingshæmmede eller personer med vidtgående handicap.

HOSPICE

Der skal etableres en samlet lovgivning for lindrende pleje af døende (palliation), således at kvaliteten sikres – både ved pleje i eget hjem, plejebolig, på sygehuse og hospice.

Ophold på hospice skal være gratis. Der skal oprettes hospicer i alle regioner, så den døende har mulighed for at være i nærheden af sine pårørende. Det skal sikres, at ventelisten til et hospice bliver minimal.

MISBRUG

Forebyggelse af misbrug blandt børn skal ske i et samarbejde mellem forældre og offentligheden (informations- og oplysningsinstitutioner, daginstitution og skole). Forældrenes ansvar skal præciseres, og de skal tilbydes forskelligt materiale, der fortæller om deres rolle som forbilleder og deres muligheder gennem opdragelsen.

Daginstitution og primært skolen skal undervise om misbrug.

Der skal indføres et forbud mod reklamer for direkte sundhedsnedbrydende stoffer som tobak og alkohol på de kanaler, der modtager licenspenge.

Der skal indføres forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år. Forbudet mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år og til berusede personer skal håndhæves, og overskridelse skal betyde, at bevillingen til udskænkning inddrages midlertidigt eller varigt.

Kontrollen skal skærpes med hensyn til import, fremstilling og handel med euforiserende stoffer.

Misbrugere skal have mulighed for afvænning og resocialisering. Behandlingen for dem, der har et problem, skal forbedres og udbygges. Behandlingen skal kunne omfatte hele familien, sådan at, hvis personen er gift, kan ægtefællen og eventuelle børn lære at håndtere problemerne – og derved støtte den behandlede.

Hvis misbrugeren ikke er motiveret for afvænning, skal der være mulighed for – efter nærmere retningslinier og på kontraktbasis – at tilrettelægge en afvænning under tvang.

Behandlingen skal først betragtes som afsluttet, når misbrugeren igen har tro på sig selv og kan indgå i sociale relationer.

KD siger nej til at give narkomaner heroin på recept. Statsheroin vil fratage dem motivationen til og håbet om at blive stoffri og i stedet beholde dem i misbruget.

KD vil give alle narkomaner en behandlingsgaranti og et behandlingsforløb, der sætter tid nok af til både afvænning, psykosocial behandling og ordentlig udslusning.

ORGANDONATION

Døden er en proces. En person bør først betragtes som død, når både hjerne-, hjerte- og åndedrætsfunktionen er uigenkaldeligt ophørt.

KD vil give mulighed for at udtage organer til transplantation, når hjernen er uigenkaldeligt død, og dødsprocessen dermed er i gang.

Der skal være en klar adskillelse mellem den kreds af læger, der diagnosticerer hjernefunktionens ophør, og dem, der skal gennemføre transplantationen. Kun speciallæger i neurologi og neurokirurgi bør kunne foretage diagnosticeringen.

Enhver udtagelse af organer til transplantation skal kun kunne ske, hvis den pågældende donor i forvejen skriftligt har meddelt sit samtykke til et organdonorregister.

Børn og unge under 18 år kan kun registreres, hvis en forældre eller værge har skrevet under på at give lov. Registreringen skal fremgå af sygesikringsbeviset. Beslutning om at være organdonor skal til enhver tid kunne tilbagekaldes.

Tidsrummet mellem konstatering af ophørt hjernefunktion og udtagelse af organer til transplantation må ikke overstige 48 timer. Der må ikke udføres forsøg på patienter med ophørt hjernefunktion.

PLEJEBOLIGER

Nye boliger til handicappede kan afhjælpe manglen på plejeboliger. Der skal bygges egnede boliger til handicappede under 60 år, der i øjeblikket er fejlanbragt på et plejehjem. Det vil frigøre flere plejehjemspladser og plejeboliger til svage ældre.

Selvejende institutioner og idébestemte organisationer skal have bedre mulighed for at bygge ældreboliger. Det kan ske ved, at de får bedre adgang til at låne og få støtte til byggeriet.

KD er imod ophold på venteafdeling eller på et hospital, efter at hospitalsbehandlingen er slut. Det er uværdigt. Kan en kommune ikke hurtigt give tilbud om en nødvendig bolig, hjælp eller plejeboligplads, må kommunen betale regionen for en unødvendig optagelse af en sygehusplads. De kommuner, der har problemer med udbygning af omsorgen for de ældre, må forhandle med Indenrigsministeriet om hjælp til at finansiere den udbygning, der er brug for.

Ældre mennesker skal have mulighed for at flytte til en anden kommune – også selv om de har brug for at bo i plejebolig eller ældrebolig.

PORNOGRAFI

KD vil begrænse seksualiseringen i det offentlige rum.

Det skal være strafbart at udsætte børn og unge for hård porno. Undersøgelser har vist, at det er ligeså skadeligt som direkte seksuelle overgreb. Computere på skoler, biblioteker og andre steder, hvor børn og unge har adgang til dem, skal forsynes med et filter, som sorterer pornografisk materiale fra.

KD vil begrænse udbredelsen af børneporno. Børnepornografisk materiale skal være helt forbudt. Idag er det kun den meget grove børneporno, der kan straffes.

PROSTITUTION

Prostitution er en voldsom krænkelse af det enkeltes menneskes værdi og har store psykiske konsekvenser. Derfor skal der gøres en aktiv indsats for at bekæmpe prostitutionen og hjælpe den enkelte prostituerede til et liv, hvor han eller hun ikke skal leve af at sælge sin krop.

KD mener, at det skal være ulovligt at købe sex, sådan som det er i Sverige. Der er antallet at kunder, der køber sex faldet, efter det blev ulovligt.

Den sociale indsats blandt prostituerede skal styrkes. Samtidig bør også prostitutionskunder tilbydes hjælp.

En ændring af prostitutions-politikken er en forudsætning for at få løst problemet med kvindehandel. Udenlandske kvinder, der har været ofre for kvindehandel, skal tilbydes lægelig, psykologisk og retslig hjælp, og der skal kunne gives dem opholdstilladelse i op til tre måneder. På den måde vil flere kunne motiveres til at vidne mod deres bagmænd. Derudover er der brug for en social hjælpeindsats over for de udenlandske kvinder, så de kan blive rehabiliteret i deres eget land.
KD vil have indført et etisk kodeks for de danskere i statslig tjeneste, der er udsendt eller udstationeret i udlandet. Det skal gøre det klart, at hverken diplomater eller soldater må købe sex, hvor de er udstationeret.

SYGEHUSE

Behandlinger af sygdomme skal være gratis for alle.

Udgifterne til lægeordineret medicin mv. må aldrig blive en væsentlig økonomisk belastning for patienten.

Der skal fortsat være frit sygehusvalg.

De ansatte i sundhedssektoren skal tage patientens samlede situation i betragtning ved diagnosticering og behandling. Der skal lægges vægt på omsorg for hele mennesket i respekt for den enkeltes behov og livssyn.

I sygehusplanlægningen skal der lægges vægt på at bevare de små, lokale sygehuse. Syge har brug for et miljø, som de kan overskue, og hvor der samtidig er mulighed for god kontakt med deres pårørende. Dette miljø opnås bedst på små stuer eller enestuer og på sygehuse, som ikke ligger for langt væk fra hjemmet. De lokale sygehuse udgør tillige en vigtig del af det generelle katastrofe- og kriseberedskab.

For at sikre en bedre koordinering og udnyttelse af ressourcerne på sygehusene må sygehusledelsen lægges om, så den udgør en enhed bestående af en sygehusadministrator, en lægechef med ansvar for det behandlingsmæssige område, og en forstander med ansvar for det plejemæssige område.